Polityka prywatności

W zgodzie z RODO.

Postanowienia ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników usług, świadczonych przez ******************** oraz sposób ich przetwarzania. Administratorem danych jest ********************. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu (1 Postanowienia wstępne). Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Serwis szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w formularzach w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

Administrator danych

Serwis jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, iż Serwis przetwarza dane Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a w przypadku włączenia konkretnej usługi, także: datę urodzenia, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Serwis ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Serwis nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. W celu zminimalizowania zagrożenia ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych, wdrożona została przez Serwis pseudonimizacja, szyfrowanie danych oraz wprowadzona została kontrola dostępu. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy (tzw. procesorzy danych).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, otrzymuj powiadomienia o nowościach.